جعبه پاس

  • جعبه عبور دینامیک جریان آرام ISO 5 GMP

    جعبه عبور دینامیک جریان آرام ISO 5 GMP

    جعبه عبور دینامیک جریان آرام Qianqin عمدتاً در منطقه تمیز بیولوژیکی به عنوان انتقال مقالات، مکان های اصلی کاربرد: داروسازی زیستی، واحدهای تحقیقاتی علمی، مراکز کنترل بیماری، بیمارستان های بزرگ، تحقیقات علمی دانشگاه، پاکیزگی بیولوژیکی و مناطق مختلف تمیز استفاده می شود. برنامه های کاربردی.